Odborová organizácia

Základná odborová organizácia

Zloženie ZO OZ

Názov: Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Detskom domove Necpaly
Adresa: Necpaly č. 44, 038 12 NECPALY
Predseda: Milota Hlinková

Odborová organizácia má právnu subjektivitu podľa zákona číslo 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov Oprávnenie rokovať a uzatvárať túto kolektívnu zmluvu vyplýva z článku č. 2, bod 2, odst. b) 1 stanov odborovej organizácie a z plnomocenstva, ktorým výbor odborovej organizácie, jej štatutárny orgán, splnomocnil na rokovanie a uzatváranie kolektívnej zmluvy predsedu odborovej organizácie.